స్టాక్ మార్కెట్ ను తాత్కాలికంగా ఎప్పుడు క్లోజ్ చేస్తారో మీకు తెలుసా ?
స్టాక్ మార్కెట్ ను తాత్కాలికంగా ఎప్పుడు క్లోజ్ చేస్తారో మీకు తెలుసా ?

Do you know when the stock market is temporarily closed?
https://www.youtube.com/watch?v=jaGX_5Yeok0&feature=youtu.be

స్టాక్ మార్కెట్ లో 80% to 100% సక్సెస్ ఇచ్చే స్ట్రాటజీ నిజంగా ఉందా? స్టాక్ మార్కెట్ లో 80% to 100% సక్సెస్ అనేది నిజమేనా?
Is it true? In the stock market 80% to 100% Is Success.
స్టాక్ మార్కెట్ లో 80% to 100% సక్సెస్ ఇచ్చే స్ట్రాటజీ నిజంగా ఉందా?
Is there really a strategy that gives success ,80% to 100% in the stock market?


https://www.youtube.com/watch?v=PeSkrHp7vGs&t=10s


ఫండమెంటల్ అనాలసిస్ లేదా టెక్నికల్ అనాలసిస్ ఏది ఫాలో కావాలి? Stock market trader which one to follow Fundamental Analysis or Technical Analysis?

 ఫండమెంటల్ అనాలసిస్ లేదా టెక్నికల్ అనాలసిస్ ఏది ఫాలో కావాలి? Stock market trader which one to follow Fundamental Analysis or Technical Analysis?https://www.youtube.com/watch?v=YgrlEPIEbOo&feature=youtu.be


https://www.youtube.com/watch?v=YgrlEPIEbOo&t=24s