స్టాక్ మార్కెట్ ను తాత్కాలికంగా ఎప్పుడు క్లోజ్ చేస్తారో మీకు తెలుసా ?
స్టాక్ మార్కెట్ ను తాత్కాలికంగా ఎప్పుడు క్లోజ్ చేస్తారో మీకు తెలుసా ?

Do you know when the stock market is temporarily closed?
https://www.youtube.com/watch?v=jaGX_5Yeok0&feature=youtu.be

స్టాక్ మార్కెట్ లో 80% to 100% సక్సెస్ ఇచ్చే స్ట్రాటజీ నిజంగా ఉందా? స్టాక్ మార్కెట్ లో 80% to 100% సక్సెస్ అనేది నిజమేనా?
Is it true? In the stock market 80% to 100% Is Success.
స్టాక్ మార్కెట్ లో 80% to 100% సక్సెస్ ఇచ్చే స్ట్రాటజీ నిజంగా ఉందా?
Is there really a strategy that gives success ,80% to 100% in the stock market?


https://www.youtube.com/watch?v=PeSkrHp7vGs&t=10s