బంగారం ఎక్కడి నుండి ఎంత వస్తుంది? ఎక్కడికి ఎంత వెళ్తుందో ఒక్కసారి చూద్దాం?బంగారం ఎక్కడి నుండి ఎంత వస్తుంది? ఎక్కడికి ఎంత వెళ్తుందో ఒక్కసారి చూద్దాం?
మీకు క్రింద ఇవ్వబడిన బంగారు ట్రీ లో బంగారం ఎక్కడి నుండి ఎంత వస్తుంది ? ఎక్కడికి ఎంత వెళ్తుందో వివరంగా చిత్రంలో చూపబడినది.