ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 04-09-2013


  రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 04-09-2013
నిఫ్టీ మీకూ నిన్న తెలియచేసినట్టుగా వాల్యూం అతి తక్కువ పరిమాణంతో రెసిస్టన్స్ బ్రేక్ అవుట్ కావటం జరిగినది కావున పై లెవల్లో నిఫ్టీ నిలదొక్కుకుంటే మాత్రమె పైకి వెళ్ళుతుంది. బ్రేక్ అవుట్ జరిగిన  రెసిస్టన్స్ ప్రస్తుతం సపోర్ట్ గా ఉంది. ఈ సపోర్ట్ నిలబడలేకపోతే మాత్రం నిఫ్టీ మరింత దిగజారుతుంది అని తెలియచేయటం జరిగింది. అదే విధంగా నిఫ్టీ  సపోర్ట్ బ్రేక్ చేస్తూ బేరిష్ ఎగుల్పింగ్ చార్ట్ పాటర్న్ ఏర్పాటు కావటం జరిగినది.ఇది మార్కెట్ లో మరింత వీక్ నేస్ ను తెలియచేస్తుంది. నిఫ్టీ కి ప్రస్తుతం చార్ట్ లో ఉన్న ట్రెండ్ లైన్ సపోర్ట్ కలదు. అదే విధంగా 5361  పైన నిలదోక్కుంటే  మాత్రం 5420-5480 వరకు వెళ్ళుతుంది. డౌన్ సైడ్ సపోర్త్స్ మీకూ ఇదివరకే తెలియచేయటం జరిగినది. 5361 పైన బయ్యింగ్ చేయవచ్చు. ట్రెండ్ లైన్ సపోర్ట్ క్రింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి. లేదా పై లెవల్లో 5480 రెసిస్టన్స్ వద్ద సెల్లింగ్ చేయండి.