ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 11-09-2013ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 11-09-2013
నిన్నటి నిఫ్టీ ర్యాలీ అనంతరం నిఫ్టీకి ప్రస్తుతం చార్ట్ లో చూపించిన విధంగా సపోర్ట్ మరియు రెసిస్టన్స్  కలవు. ప్రస్తుతం నిఫ్టీ 5900-5910  రెసిస్టన్స్ కలదు. ఒకవేళ ఈ రెసిస్టన్స్ పైన నిలదొక్కుకుంటే మాత్రం నిఫ్టీ 6000, 6093  వరకు వెళ్ళగలదు. అదే విధంగా నిఫ్టీ కి సపోర్ట్ 5750-5808 వద్ద కలదు. నిఫ్టీ 5900-5910  రెసిస్టన్స్ దాటలేకపోయినట్టు అయితే మాత్రం నిఫ్టీ సపోర్ట్ వద్దకు పతనం కాగలదు. కాబట్టి, రెసిస్టన్స్ వద్ద సెల్లింగ్ , సపోర్ట్ వద్ద బయ్యింగ్ చేయటం మంచిది.