2013 లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మంచి మ్యుచవల్ ఫండ్స్ బెస్ట్ లార్జ్ క్యాప్ & మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ కేటగిరీ


2013  లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మంచి మ్యుచవల్  ఫండ్స్ బెస్ట్ లార్జ్ క్యాప్ & మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్  కేటగిరీ


Fund Name
Performance in %
3 Mths
1 Yr
3 Yrs
5 Yrs
Since Launch
HDFC Top 200
10.34
23.88
7.49
5.82
22.64
ICICI Prudential Dynamic Plan
5.60
22.71
8.52
4.86
27.18
Morgan Stanley A.C.E Fund
10.67
24.68
6.43
9.77
Quantum Long-Term Equity Fund
7.48
24.48
10.58
8.21
14.22
Tata Pure Equity Fund
5.43
24.62
6.50
1.89
24.11
UTI Dividend Yield Fund
6.82
16.19
8.07
5.59
17.34
UTI Opportunities Fund
8.81
23.93
10.54
6.42
16.93