ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 30-08-2012

ఈ రోజు ఈ నెల డేరివేటివ్స్ కాంట్రాక్ట్  చివరి తేదీ . నిఫ్టీ పతనం ఇంకా కొనసాగాడానికే అధిక   అవకాశం గలదు. నిఫ్టీ ఒకవేళ 5265 దిగినట్టు ఐతే  ఇది వరకు ఏర్పాటు ఐనటువంటి గ్యాప్ పూరించే అవకాశం కలదు. దానితో 5217 వరకు నిఫ్టీ దిగాజారగలదు.ఒకవేళ నిఫ్టీ 5302 పై ట్రేడ్ అవుతూ నిలదోక్కుకున్నట్టు ఐతే మాత్రం 5327, 5348 వెళ్ళడానికి అవకాశం కలదు.