ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ 3 AUG TO 7 AUG 2015ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ 3 AUG TO  7 AUG 2015
ఈ వారం మార్కెట్ ను  పార్లమెంట్ సమావేశాలు, కంపెనీల ఫలితాలు మరియు  మంగళవారం రిజర్వి బ్యాంక్ తీసుకొనే నిర్ణయాలు ప్రభావితం చేస్తాయి. నిఫ్టీకి తక్షణ సపోర్ట్ 8482 వద్ద కలదు. రెసిస్టన్స్ 8650-8670 వద్ద కలదు.అదే విధంగా నిఫ్టీ ప్యుచర్ ఇంట్రాడే ట్రెండ్ చేంజ్ 8540 మరియు పోజిశనల్ ట్రెండ్ చేంజ్ 8502 వద్ద కలదు.