ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 26-07-2013ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 26-07-2013
 మీకు నిఫ్టీ సపోర్ట్ గురించి ఇది వరకు తెలియచేసినట్టుగా 5970కోల్పోయి మరో సపోర్ట్ ఐనటువంటి 5900 దరిదాపులో క్లోస్ కావటం జరిగినది. నిఫ్టీ కి 5900 వద్ద సపోర్ట్  నిలబడినట్టు ఐతే  నిఫ్టీ  రెసిస్టన్స్ ఐనటువంటి  6068  వరకు వెళ్ళగలదు. ఈ సపోర్ట్ వద్ద తగిన స్టాప్ లాస్ తో  బయ్యింగ్ చేయవచ్చు.ఒకవేళ ఈ సపోర్ట్  కోల్పోతే  మాత్రం నిఫ్టీ 5800 వరకు పతనం కావటానికి అవకాశం కలదు