స్టాక్ మార్కెట్ ను తాత్కాలికంగా ఎప్పుడు క్లోజ్ చేస్తారో మీకు తెలుసా ?
స్టాక్ మార్కెట్ ను తాత్కాలికంగా ఎప్పుడు క్లోజ్ చేస్తారో మీకు తెలుసా ?

Do you know when the stock market is temporarily closed?
https://www.youtube.com/watch?v=jaGX_5Yeok0&feature=youtu.be