ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ 15-12-2014 to19-12-2014ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్  15-12-2014 to19-12-2014
ఈ వారం  నిఫ్టికి  సపోర్ట్  ప్రస్తుతం 8180-8170  రేంజ్ లో బలమైన సపోర్ట్  కలదు . ఈ రేంజ్ లో నిప్టి సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది అని అంచనా వేయటం జరుగుతుంది. 8180-8170 ఏరియాలో 50% fibo support మాత్రమె కాకుండా  sep2014 high   ట్రెండ్ లైన్ సపోర్ట్ కూడా. కాబట్టి ఈ ఏరియాలో స్ట్రిక్ట్  స్టాప్ లాస్ తో బయ్యింగ్ చేయవచ్చు. 16 dec 2014 Gann date  కాబట్టి ఒకరోజు ఇటూ అటూగా మార్కెట్ లో మూమెంట్  అధికంగా ఉండే  అవకాశం కూడా కలదు.ఈ వారం నిఫ్టీ ప్యూచర్ చాపేడ్ లెవెల్ 8286.
ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్  15-12-2014 to19-12-2014

Gann dates