ఆర్ధిక విషయాలలో నిర్ణయించుకోవడానికి , ఆచరణలో పెట్టడానికి మధ్య గల తేడా ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం.


ఆర్ధిక విషయాలలో నిర్ణయించుకోవడానికి  , ఆచరణలో పెట్టడానికి మధ్య గల తేడా ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం.
ఒక చెరువు గట్టు పై ఐదు కప్పలు కూర్చొని ఉన్నాయి.
వాటిలో నాలుగు నీటిలోకి దూకాలి అని నిర్ణయించుకున్నాయి.
ఇంకా ఎన్ని మిగిలి ఉంటాయి?
మీ సమాధానం ఏమిటి?
తొందరపడకుండా అలోచించి చెప్పండి.దాదాపుగా అందరికి తెలిసిన సమాధానమే .
సమాధానం ఐదు కప్పలు.
ఎందుకంటే నాలుగు కప్పలు దూకాలి అని నిర్ణయించుకున్నాయి . కాని ఆచరణలో పెట్టలేదు. నిర్ణయించుకోవడానికి , ఆచరణలో పెట్టడానికి చాలా తేడా ఉంది. అదే విధంగా చాలా మంది ఆర్ధిక వ్యవహారలాలో ఈ విధంగా చేయాలి , ఆ విధంగా చేయాలి అని నిర్ణయించుకుంటారు  తప్ప ఆచరణలో ఎంత మాత్రం పెట్టారు.సాదారణంగా సంపద మీ ఆర్ధిక విషయాలలో నిర్ణయం తీసుకొని ఆచరణలో పెట్టిన వారి వద్దకే వస్తుంది. ఆచరణలో పెట్టె సమయంలో కొంత రిస్కు తీసుకోగలగాలి.  రిస్కు లేకుండా రాబడి ఉండదు అనే విషయం తెలుసుకోవాలి.దాని కొరకు కొంత హార్డ్ వర్క్ చేయక తప్పదు.జీవితంలో అర్దికంగా ఎదగాలి అంటే అందుకు అనుగుణమైన అవకాశాలను గుర్తించడం , నిర్ణయం తీసుకోవడం , ఆచరణలో పెట్టడం తప్పనిసరి.