స్టాక్ మార్కెట్ టెక్నికల్ అనాలసిస్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్


  స్టాక్ మార్కెట్ టెక్నికల్ అనాలసిస్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్
         చాలా మంది స్టాక్ మార్కెట్ టెక్నికల్ అనాలసిస్ ట్రైనింగ్ గురించి వివరాలు                           అడుగుతున్నారు.వివిధ రకాల ట్రైనింగ్స్  కండక్ట్ చేయటం జరుగుతుంది.
                1.   CANDLE STICK BASICS

                2.   CANDLE STICK BASIC AND ADVANCE CANDLE                   STICKS
                3.   TECHNICAL ANALYSIS
                4.   BASIC OPTION COURSE
                5.   ADVANCE  OPTION COURSE
                6.   BANK NIFTY OPTION COURSE
                7.   PRICE AND TIME TARGETS
                8.   PRICE ACTION ADVANCE COURSE
                9.   GANN BASIC COURSE
                10.                     GANN ADVANCE WITH PRICE AND TIME                             SQUARING
                11.                     ONLY STRATEGIES
                12.                     PMS SERVICE
                 13.POWER TRADING WITH RSI
                  14.POWER TRADING WITH ADX
                   15. MOMENTUM TRADING
                    16. CALLS AND PROFIT SHARING


.
        Certified Research Analyst

For more details write  to telugufinancialschool@gmail.com