ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ 03-12-2014 రోజు స్టాక్ మార్కెట్  03-12-2014
మీకు వారం ప్రారంభంలో తెలియచేసినట్టుగా నిఫ్టీ కి 8620 ఏరియాలో  రెసిస్టన్స్   ఎదుర్కోవటం జరిగినది. రెసిస్టన్స్ ప్రాంతం నుండి నిఫ్టీ 120 పాయింట్స్ పతనం కావటం జరిగినది. నిఫ్టీకి ప్రస్తుతం 8495-8490 ప్రాంతంలో సపోర్ట్ కలదు  .ఒకవేళ ఈ ట్రెండ్ లైన్ సపోర్ట్  నిలదొక్కుకున్నట్టు ఐయితే నిఫ్టీ ర్యాలీ తీసుకోగలదు.