ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ 16-09-2014 to 19-09-2014ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్ 16-09-2014 to 19-09-2014
    రోజు  నిఫ్టీ  8035-8025   రేంజ్ లో   8015-8010  స్టాప్ లాస్ తో  బయ్యింగ్ చేయగలరు. స్టాప్ లాస్ తప్పనిసరి . స్టాప్ లాస్ హిట్ జరిగితే మాత్రం 7950 వరకు నిఫ్టీ పతనం కావటానికి అవకాశం ఉంది.