ఫండమెంటల్ అనాలసిస్ లేదా టెక్నికల్ అనాలసిస్ ఏది ఫాలో కావాలి? Stock market trader which one to follow Fundamental Analysis or Technical Analysis?

 ఫండమెంటల్ అనాలసిస్ లేదా టెక్నికల్ అనాలసిస్ ఏది ఫాలో కావాలి? Stock market trader which one to follow Fundamental Analysis or Technical Analysis?https://www.youtube.com/watch?v=YgrlEPIEbOo&feature=youtu.be


https://www.youtube.com/watch?v=YgrlEPIEbOo&t=24s