మీ కుటుంబ రక్షణ కోసం చదవండి ?


మీ కుటుంబ రక్షణ కోసం చదవండి ?
మీరు 2007లో 25 లక్షలకు ఇన్సురెన్స్ పాలసీ తీసుకోవడం జరిగినది.మీరు మీ పాలసీ ప్రీమియం  0708,09,2010లో చెక్ ద్వారా చెల్లించడం జరిగినది.  2011లో మాత్రం క్యాష్ ద్వారా  చెల్లింపు చేయడం జరిగినది.అంటే మీ పాలసీ అమలులో ఉన్నది. మీరు 20122 లో ఆకస్మికంగా మరణించడం జరిగినది.మీ కుటుంబం మీ పాలసీ చూసి మీ ఇన్సురెన్స్ ఏజెంట్ కి కాల్ చేస్తే  సమాధానం ఇవ్వడం  లేదు.  మీ కుటుంబానికి ఏమి చేయాలో పాలు పోవడం లేదు.చివరకు మీ వాళ్ళు ఇన్సురెన్స్ కంపెనీ ని సంప్రందించి మీ మరణ వార్త తెలియచేయడంతోపాటు పాలసీ వివరాలు వారికి అందించడం జరిగినది.అప్పుడు కంపెనీ చిన్నగా సారీ చెప్తూ పాలసీ ప్రీమియం చెల్లించలేదు కావున ఇన్సురెన్స్ పాలసీ రద్దు చేయడం జరిగినది అని తెలియచేస్తే మీ కుటుంబం ఏమి చేయగలదు. సాదారణంగా ఇంటికి వచ్చి రసీదుల కోరకు  వెతకడం చేస్తుంది. కాని అది వారికి దొరకదు. ఎందుకంటె చాలా మందికి రసీదులు జాగ్రత్తగా భద్రపరిచే అలవాటు లేదు. ఒకవేళ భద్రపరిచిన అవి ఎక్కడ ఉంటాయో చాలా     మంది కుటుంబ సభ్యులకు తెలియను కూడా తెలియదు.మీరు మాత్రం అలంటి పొరపాటు ఎత్తి పరిస్తితులలో చేయవద్దు. మీ పాలసీల వివరాలు , వాటి రసీదులు మొదలగునవి ఎక్కడ ఉన్నాయో , క్లైమ్ లాంటివి ఏ విధంగా చేసుకోవాలో వివరంగా మీ కుటుంబ  సభ్యులకు  వివరంగా తెలియచేయండి. కొంచెం ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఐనప్పటికీ కూడా ఈ వివరాలు మీ కుటుంబ సభ్యులకు తెలియచేయడం చాలా మంచిది.   

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.