కొత్త ఫిఫ్ రూల్


కొత్త ఫిఫ్ రూల్
 Employee’s provident fund organization (EPFO)  కొత్త రూల్ ప్రకారం ఉద్యోగుల భవిష్యనిధిలో  జమ చేసే మొత్తం పెరగడం వలన చేతికి వచ్చే జీతం తగ్గుతుంది.ఇంతకు ముందు ఫిఫ్ ఉద్యోగుల మూల వేతనం పై  మాత్రమే  లెక్కించి  భవిస్యనిధికి జమ చేసేవారూ. ఎలాంటి అలవెన్స్ లను లెక్కలోకి తీసుకోలేదు. కాని ప్రస్తుత రూల్ ప్రకారం ఫిఫ్ లెక్కించడానికి మూలవేతనం తో పాటు ఇతర అలవెన్స్ లు  కలిపి లెక్కించి ఆ మొత్తంలో నుండి 12% ఫిఫ్ క్రింద జమచేయడం జరుగుతుంది. ఐతే అలవెన్స్ లలో మొత్తం అలవెన్స్ లు పరిగణలోకి తీసుకుంటారా లేక ఏ ఏ అలవెన్స్ లను పరిగణలోకి తీసుకుంటారు అనే విషయం పై స్ప్రస్టత రావలసి ఉంది.  ఈ రూల్ ప్రకారం ఉద్యోగి మరియు యజమాని భవిష్యనిధిలో  జమ చేసే మొత్తం పెరుగుతుంది.కాని ఉద్యోగి చేతికి వచ్చే జీతం మాత్రం తగ్గుతుంది. 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.