స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడర్స్ దొంగ కంటే తెలివి తక్కువ వాళ్ళా? Stock market traders are less intellectual than thief?

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.