స్టాక్ మార్కెట్ లో లాస్ తప్పనిసరి అయితే దానిని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి?

స్టాక్ మార్కెట్ లో లాస్ తప్పనిసరి అయితే దానిని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి?
https://www.youtube.com/watch?v=mTw9E63716k&t=39s

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.